logo
வாழ்க வளமுடன்

Namakkal MVKM Trust

Simplified Kundalini Yoga
Yoga
Meditation
Introspection
Kayakalpa

Shri Vethathiri Maharishi, a revered spiritual leader, crafted the SKY Yoga system, also known as Simplified Kundalini, through a profound journey of meditation, rigorous yogic practices, extensive research, and spiritual revelations.

Vethathiri’s comprehensive body of work, known as Vethathiriyam, serves as a guide, akin to a roadmap, leading seekers toward the pinnacle of knowledge. Central to his teachings is the notion that a profound comprehension of nature is indispensable for fostering harmony with its inherent laws. His philosophy emphasizes striking a delicate balance between material prosperity and spiritual evolution, offering individuals a pathway to holistic well-being.

Practices:

 • Simplified Physical Exercises
 • Kayakalpa Yoga
 • Introspection
 • Kundalini Meditation
Courses Offered

Foundation Course

Shri Vethathiri Maharishi, a revered spiritual leader, developed the SKY Yoga [Simplified Kundalini] system after his years of intense meditation, yogic practices, research, and spiritual realizations.

SKY Yoga - 5 days course

Be Blessed by the Divine! Shri Vethathiri Maharishi, a revered spiritual leader, crafted the SKY Yoga system, also known as Simplified Kundalini, following profound meditation, yogic exploration, and spiritual revelations. Delve into its essence through the Foundation Course, spanning 5 enlightening days. Experience guidance from esteemed SKY Professors as you embark on this transformative journey. The SKY Yoga system includes:

அடிப்படை பயிற்சி பற்றிய விபரங்கள்

 • எளியமுறை உடற்பயிற்சியில் உடல்நலம் பெறலாம்
 • சித்தர்களின் எளியமுறை காயகல்ப பயிற்சி மூலம் உயிர் வளம் பெறலாம்
 • எளியமுறை குண்டலினி யோக தியானப்பயிற்சிகள் (ஆக்கினை, சாந்தி மற்றும் துரியம்) மூலம் மனம் அமைதி பெறலாம்
 • எண்ணம் ஆராய்தல், ஆசை சீரமைத்தல், சினம் தவிர்த்தல், கவலை ஒழித்தல் முதலான அகத்தாய்வு பயிற்சிகள் மூலன் நற்பண்புகள் பெறலாம்
 • பயிற்சி நிறைவின்போது சான்றிதழ் வழங்கப்படும்

கீழ்க்கண்ட வியாதிகள், கட்டுக்குள் வருவதற்கும்/குணமாவதற்கும் இந்த பயிற்சி உதவும்

Kayakalpa Yoga

Experience the elixir for anti-aging, youthfulness, hormone balance, and immunity enhancement. Unlock your latent potential by tapping into your energy reserves.

SKY Yoga - 3 hours course

Immunity

Unlock natural immunity through the ancient wisdom of Siddha Secret Yoga

Longevity

Extend your lifespan. Delay mortality according to your desires.

Anti-Ageing

Resist the effects of aging

Youthfulness

Experience perpetual youthfulness for as long as you desire

Kayakalpa Yoga is the rejuvenating technique which was discovered by our ancient Indian Siddhars (south Indian sages) and lost during the course of time. This was once again brought back by our Swamiji in an easily understandable way.

KAYA - BODY
KALPA - IMMORTALITY

Kayakalpa Yoga as the name implies is Body Immortality Yoga. Restructuring the body in a natural way, Kaya Kalpa helps cure and prevent diseases. It relieves the practitioner of many of the troubles of aging. 

Introspection Course

Introspective practices lead to a profound understanding of one’s existence, while virtuous living gradually alleviates past wrongs, resulting in a pure soul and peaceful mind

Utilizing introspection as a practical tool facilitates the transformation of negative emotions such as greed and anger. By engaging in introspective practices, individuals navigate between states of heightened consciousness, aiming for personal growth, enlightenment, and a fulfilled existence.

 • Useful tools for assessing yourself that help you see both the good and the bad parts of your personalit
 • Get rid of what doesn’t fit or isn’t needed in your character
 • Enhance positive habits of thinking, speaking, and acting, while recognizing and discarding unwanted habit
Five primary aspects of Introspection
 • Analysis of Thoughts.
 • Moralization of Desires.
 • Neutralization of Anger.
 • Eradication of Worries.
 • Who am I – Realization of the Self?

These practices will make a man to understand the value of his own existence. By constant research and by leading a virtuous way of life, he dissipates the imprints of sins day by day. As a result, the soul becomes pure and perfect and his mind is peaceful.

Benefits
 • Through explanation and practical introspective techniques, individuals can effectively adjust their inherited and past traits as needed
 • You can transform your personality, uncovering hidden talents and innate strengths, leading to a happier and more successful life
 • Understanding oneself through thorough analysis and systematic practice is key to living a life free from causing harm to oneself and others

Engaging in these practices helps a person recognize the significance of their own existence. Through continual reflection and living virtuously, they gradually diminish the effects of wrongdoing. Consequently, the soul becomes pure and flawless, leading to inner peace of mind

Brahmganam Course

The Brahma Gnanam course helps you understand the ultimate spiritual truth, which is like the guiding force behind everything, known as Brahmam or God. It shows how this truth is the essence of everything and how we’re connected to it

The Brahma Gnanam course focuses on understanding the Ultimate Truth, known by various names such as Brahmam, God, or Unified Force. It provides a comprehensive understanding of how this singular Truth manifests in all aspects of existence and our connection to it. The course covers philosophical topics from the Vethathiriyam tradition, elucidating these concepts further

 • Realization of God
 • World Religion
 • Evolution, Mutation and Cause and Effect.
 • Universal and Bio-magnetism.
 • Genetic Centre and Mind Cosmology
 • Plenum, Force and Consciousness
 • Evolution of Universe and Living Beings

Visit Our Youtube Channel

Address

Namakkal MVKM Trust Address: No.11, Narasimar Sannadhi Street, Kottai, Namakkal - 637001.

Contact Person

Contact Person: A/N.S.M.Ramu

Contact Phone

9843429387, 9788635479

E-Mail

sa.a58@vethathiri.ac.in

WCSC - Digital Solutions © 2024

X